Inloggen
Ben jij opgavemanager geworden? Of ben je bezig om opgavegericht werken meer plek te geven binnen jouw gemeente? Leer dan van de ervaringen die twee ervaren opgavemanagers op DT-niveau de afgelopen jaren hebben opgedaan in de praktijk. Wat houdt de rol in de praktijk in? Wat werkt voor hen wel en wat niet? Welke randvoorwaarden zijn voor hen van belang gebleken om deze rol tot een succes te maken? Hoe belangrijk is positionering? Welke dilemma’s komen zij tegen in deze rol en hoe gaan ze hiermee om? Hoe verhoud je je als opgavemanager tot project-, proces- en programmamanagers? Waarom is een opgavemanager absoluut geen programmamanager, alhoewel je soms wel een beetje op een procesregisseur lijkt. En dan hebben we ook nog de sturingsverwarring die bij lijnmanagers ontstaat bij de introductie van opgavesturing. Hoe zit het met opdrachtgeverschap?

We zijn verheugd dat opgavemanagers  Francois van Doesburg (gemeente Veenendaal) en Ruud de Smit (gemeente Súdwest-Fryslân) ons deelgenoot willen maken van hun ervaringen. Wellicht ken je Ruud en Francois nog van een VPNG-bijeenkomst in de Cereol Fabriek drie jaar geleden. Zij waren toen een van de eerste opgavemanagers die op DT-niveau aan de slag gingen. Nu drie jaar later maken ze samen met jou de balans op en delen de belangrijkste lessen die ze geleerd hebben.

Inmiddels hebben we als VPNG ook niet stilgezeten rond het thema opgavegericht werken. Inmiddels zijn er vier mastermind groepen actief en hebben we een inspiratiegids 'Opgavegericht werken' geschreven. Deze inspiratiegids voorziet ons tijdens deze sessie van een gemeenschappelijk taal. Ruud en Francois nemen de volgende vier invalshoeken voor het delen van hun ervaringen:Sprekers

 • Francois van Doesburg
  Francois van Doesburg, opgavemanager opgave Groei & Bloei, gemeente Veenendaal

  De opgave Groei & Bloei gaat over de ruimtelijke toekomst van Veenendaal in een veranderende samenleving. Waarbij de vraag naar ruimte verder gaat dan de gemeentegrenzen en dus om brede samenwerking vraagt met buurgemeenten, in de regio Foodvalley, met de provincie Utrecht en Gelderland, en het Rijk.

 • Ruud de Smit
  Ruud de Smit, Opgavemanager IJsselmeergebied, gemeente Súdwest-Fryslân

  De IJsselmeeropgave 2050 is een door vier partners (het Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, de gemeente Súd-West Fryslân, de gemeente De Fryske Marren) bestuurlijk  vastgestelde opgave die zich richt op de gehele Friese IJsselmeerkust. Binnen onze gemeente hebben wij ook de Nieuwe Afsluitdijk en het Waddengebied, voor zover die onder ons grondgebied vallen, ondergebracht bij de IJsselmeeropgave. De basis onder de samenwerking tot 2050 is beschreven in het ambitiedocument IJsselmeerkustgebied 2050. Er zijn vijf overkoepelende thema’s gekozen om de ambities vorm te geven. Dit zijn: Water, Cultuur, Natuur, Energie en Economie. Deze worden door middel van het People-Planet-Profit duurzaamheidsmodel maatschappelijk geborgd. Onze gemeente telt 89 dorpen en steden. Veel van deze kernen liggen in het IJsselmeerkustgebied.

  Uitgangspunten van het ambitiedocument:

  • onze kwaliteiten beter ontwikkelen;
  • ons sociaaleconomisch profiel verbeteren;
  • het regionaal woon- en leefklimaat versterken;
  • initiatieven vanuit de samenleving faciliteren;
  • regionale ontwikkelingen waarnemen en stimuleren;
  • koppelen aan provinciale, landelijke en Europese ontwikkelingen.

  Doelen:

  • de identiteit van het gebied versterken;
  • de sectorale uitdagingen integraal binnen veranderingsprocessen oppakken en inspelen op kansen door toekomstige ontwikkelingen;
  • komen tot een adaptief investeringsprogramma tot 2050 met maatschappelijke partners.

  Het afgelopen jaar hebben wij een inventarisatie gemaakt van alle initiatieven die in dit gebied spelen. Veelal aangedragen vanuit de samenleving. Wij staan nu op het punt het participatietraject met de samenleving aan te gaan om middels een aanbiedingsprogramma te komen tot een adaptief investeringsprogramma.

 BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Opgavemanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 208 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 9.100 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.