Inloggen

Houvast in tijden van verandering
In een wereld, waarin de rol van de gemeente sterk aan het veranderen is, denk aan  burgerparticipatie, ‘right-to-challenge’, zelfsturing, co-creëren, faciliteren, ‘deep democracy’, etc., zijn veel gemeenteprofessionals op zoek naar een houvast om in deze tijd de vragen van de samenleving goed te bedienen vanuit die lokale overheid. De wereld is bovendien dynamischer en complexer geworden en de onvoorspelbaarheid en onzekerheid nemen toe. Dat laat zich onder meer zien in opgaven met concurrerende ruimte- en financiële claims, botsende belangen intern en extern, behoeften aan nieuwe instrumenten en vaardigheden, etc. De leefwereld en systeemwereld komen steeds dichter tegen elkaar aan te liggen, of beginnen te overlappen.

Eenduidige betekenis
Sinds 2012 wordt de term opgavegericht werken vaak gebruikt als antwoord op bovengenoemde ontwikkelingen. Hierbij zijn veel verschillende beelden van de betekenis ervan. Ondanks de goede bedoelingen ontstaat hierdoor een hoop verwarring en miscommunicatie. Vanuit de VPNG organiseren we daarom geregeld bijeenkomsten waarin we een poging doen een meer eenduidige betekenis te geven aan het begrip opgavegericht werken en wat dat vraagt van de diverse functionarissen.

Bijeenkomsten en een inspiratiegids
De VPNG ziet opgavegericht werken als een leidend principe op houding en gedrag van alle bij (maatschappelijke) vraagstukken betrokken partijen, ongeacht de organisatiestructuur waarin ze dat doen: een handelingsfilosofie waarbij de opgave, de bedoeling daarvan, voorop staat. Vanuit de VPNG willen we een gemeenschappelijke taal neerzetten, waarmee iedereen stappen kan zetten met opgavegericht werken, op weg naar een adaptieve gemeente. Het handelen vanuit mogelijkheden en niet vanuit regels, denken in kansen en niet in problemen. Het vraagt binnen een organisatie ruimte om te kunnen bewegen, het organiseren van meer samenhang in en tussen opgaven, scherpere en bewustere prioritering, het hanteren van de juiste aanpak bij tijdelijke opgaven en het leren tijdens het presteren, waarvoor we tijdens bijeenkomsten en in de onlangs geschreven inspiratiegids suggesties doen.

 

Inspiratiegids
In december vorig jaar heeft de VPNG een inspiratiegids uitgebracht. Dit boekje met de titel "Opgavegericht werken, langs vier invalshoeken op weg naar een adaptieve gemeente" is in enkele weken door ruim 1.600 sturingsprofessionals bij gemeenten en provincies bestelt. 

Dit boekje is voor € 10,- productie- en verzendkosten te bestellen via t.routers@vpng.nl.